Strona główna

Regulamin

Regulamin korzystania z miejskiej bezprzewodowej sieci LodzWiFi.                                         
 
                           
Rozdział 1
 
 
§1. Definicje
         
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) LodzWiFi, należy przez to rozumieć sieć komputerową z dostępem bezprzewodowym
i połączeniem do Internetu, udostępnianą przez Urząd Miasta Łodzi na terenie Miasta Łodzi;
2) użytkowniku, należy przez to rozumieć osobę korzystającą z LodzWiFi;
3) urzędzie,  należy przez to rozumieć Urząd Miasta Łodzi;
4) terminalu, należy przez to rozumieć urządzenie użytkownika, podłączane do LodzWiFi (notebook, netbook, telefon komórkowy, itp.);
5) strefie zasięgu (ang. „Hot-Spot”), należy przez to rozumieć miejsce, w których zainstalowano urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do LodzWiFi.
 
Rozdział 2
 
§ 2. Zakres i cel
1. Urząd udostępnia użytkownikom sieć LodzWiFi w celu korzystania z serwisów informacyjnych i usług elektronicznych administracji samorządowej oraz Internetu, na poniższych zasadach:
1) usługi sieci LodzWiFi są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w Strefach Zasięgu,
2) LodzWiFi jest siecią bezprzewodową o otwartym dostępie,
3) LodzWiFi pracuje zgodnie z standardami technicznymi IEEE 802.11™.
2.Urząd udostępnia w wyznaczonych godzinach, poprzez telefon i pocztę elektroniczną, usługę wsparcia technicznego dla Użytkowników LodzWiFi w zakresie ograniczonym do:
1) zagadnień technicznych związanych z korzystaniem z LodzWiFi za pomocą powszechnie stosowanych typów urządzeń i oprogramowania systemowego,
2) sposobu dostępu do LodzWiFi ,
3) partycypowania w kosztach udostępnienia usługi, z wyłączeniem opłaty za połączenie.
 
Rozdział 3
 
§3. Ograniczenia
1. Dostęp do LodzWiFi jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.
2.Urząd zastrzega sobie prawo do:
1) nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,
2) ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
3) rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania LodzWiFi.
 
Rozdział 4
 
§4. Wyłączenia odpowiedzialności
1. Urząd, jego pracownicy, współpracownicy oraz wszelkie inne podmioty wykonujące pracę na jego rzecz, nie są w żaden sposób odpowiedzialni za:
1) warunki techniczne panujące w sieci LodzWiFi oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala,
2) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,
3) szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu użytkowników,
4) dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika,
5) szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku  korzystaniem z LodzWiFi,
w szczególności za:
a) uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, zniszczenie oprogramowania i danych, naruszenie danych osobowych,
b) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do LodzWiFi,
c) wszelkie inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z LodzWiFi.
2. Urząd nie gwarantuje:
1)   ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Strefach Zasięgu,
2)   stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,
3)   nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania LodzWiFi,
4)   dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i Internetowych.
 
Rozdział 5
 
§5. Odpowiedzialność Użytkownika
1. Korzystanie z LodzWiFi odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
2. Użytkownik korzysta z LodzWiFi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać LodzWiFi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:
1) udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.,
5)   przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
6)   rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
4) rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,
5) uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących
w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
7)   naruszać zabezpieczenia zastosowane w sieci LodzWiFi,
3.Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać LodzWiFi do:
8)   uruchomienia serwerów usług na Terminalu,
9)   celów komercyjnych bez wiedzy i zgody Urzędu,
3) wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania LodzWiFi,
4)  udostępniać połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.
5.W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z LodzWiFi, Urząd ma prawo do zablokowania dostępu Terminala do sieci.
6.Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy ochronie Terminala przed niepowołanym dostępem oraz innymi zagrożeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. wirusy, spam, itp.).
7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje LodzWiFi, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 
Rozdział 6
 
§6. Postanowienia ogólne
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Urząd publikuje listę Stref Zasięgu na stronie internetowej wifi.uml.lodz.pl
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej wifi.uml.lodz.pl
4. Zmiany parametrów technicznych LodzWiFi, nie powodują zmiany niniejszego Regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
5. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
6. Z tytułu wprowadzonych zmian Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
Wstecz
ilustracja
Do góry strony
Mapa hot-spotów
ŁódźWiFi to 23 bezpłatne hot-spoty dostępne w łódzkiej przestrzeni miejskiej. Znajdź najbliższy dostępny punkt.
Więcej
Strona korzysta z plików cookies, więcej informacji znajdziesz tutaj.
Rozumiem